Dagvaarding

Een van uw debiteuren wil of kan een factuur niet betalen, ook nadat u hem meerdere malen heeft aangemaand. U kunt die debiteur dan laten dagvaarden om zich voor een rechter te verantwoorden. Vanaf dat moment spreken we niet meer van een debiteur, maar van een schuldenaar of gedaagde.

Wat is een dagvaarding?

De dagvaarding is een officieel document waarin de rechter verzocht wordt om de schuldenaar te veroordelen tot het voldoen van de vordering. In dit stuk staan de reden en het bedrag van uw vordering, plus de tot dan toe gemaakte incassokosten.

Ook staat erin vermeld wanneer de zitting plaatsvindt. Dat is minimaal zeven dagen na de datum van de dagvaarding. Deze termijn van zeven dagen wordt toegepast om de gedaagde de gelegenheid de geven zich te verweren.

Wie betekent de dagvaarding?

Het beste is om het dagvaardingsdocument door een advocaat te laten opstellen, maar u kunt dit ook aan de deurwaarder overlaten. Als u een advocaat het document laat opstellen, zal deze het stuk opsturen naar de gerechtsdeurwaarder. Het betekenen van de dagvaarding, het officieel aanbieden van het document aan de gedaagde, wordt vervolgens gedaan door de deurwaarder.

De deurwaarder biedt het document in persoon aan bij de schuldenaar. Als de gedaagde weigert het document in ontvangst te nemen, of als de gedaagde niet thuis is, kan de deurwaarder het document in een gesloten envelop in de brievenbus van de gedaagde deponeren. Het stuk is dan toch officieel betekend. Er wordt dan namelijk aangenomen dat de gedaagde het document heeft ontvangen, en zich op de hoogte heeft kunnen stellen van de inhoud ervan.

Vanaf het moment van betekening wordt de zaak overgedragen aan de rechter. Tenzij u voor de zittingsdatum met de schuldenaar tot een overeenkomst kunt komen. In dat geval vindt er geen zitting plaats en is de procedure beëindigd.

Dagvaarding kosten

De dagvaardingskosten zijn de kosten die de deurwaarder maakt voor het betekenen of aanbieden van het dagvaardingsdocument aan de gedaagde. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld. De rechter bepaalt wie deze kosten uiteindelijk moet betalen. Dat is niet altijd de verliezende partij.

In sommige gevallen beslist de rechter dat de kosten tussen u beiden verdeeld worden of zelfs in zijn geheel ten lasten van de winnende partij komen.

 Wanneer dagvaarding aanbrengen

Na het betekenen moet de dagvaarding nog aangebracht of ingediend worden bij de rechtbank. De deurwaarder stuurt het betekende document naar de rechtbank. De procedure wordt dan op de rol gezet voor de zittingsdatum die in de het document vermeld staat. Dit wordt de rolzitting genoemd.

Deze rolzitting is een administratieve handeling, waarbij de rechter controleert of het dagvaardingsdocument aan alle eisen voldoet en of de gedaagde op de zitting is verschenen. Tijdens deze rolzitting bepaalt de rechter wanneer de schuldenaar zich kan verweren.

Als de rolzitting heeft plaatsgevonden, zijn beide partijen griffierechten verschuldigd aan de rechtbank. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van de vordering.

  • Als u als eiser de griffiekosten niet op tijd betaalt, vindt er geen inhoudelijk beslissing op de zaak plaats.
  • Als de gedaagde de griffiekosten te laat betaalt, zal er bij de uitspraak geen rekening worden gehouden met zijn verweer. In dat geval zal de uitspraak van de rechter meestal in het voordeel van de schuldeiser zijn.

Dagvaarding na faillissement

Het kan voorkomen dat tijdens de procedure het failliet van (het bedrijf van) de schuldenaar wordt uitgesproken. Bij faillissement van de gedaagde wordt de procedure bij de rechtbank automatisch geschort. U kunt uw vordering dan indienen bij de curator die bij het faillissement betrokken is.

Bij het indienen van uw vordering kunt u de curator vragen om schriftelijk te bevestigen of er uitzicht is op het voldoen van de vordering uit het faillissement. Meestal kan de curator hier snel uitspraak over doen op basis van de inboedel die hij bij het faillissement heeft aangetroffen, en op basis van de schuld die de gefailleerde heeft bij de belastingdienst en zijn werknemers.

Deze hebben namelijk altijd voorrang op uitkering uit het faillissement. Meestal is er daarna weinig of niets over voor andere schuldeisers. U krijgt dan van de curator een schriftelijke bevestiging dat er geen uitzicht is op uitkering van uw vordering. Hiermee kunt u de btw op uw onbetaalde facturen terugvorderen bij de belastingdienst.

Faillissement van uw debiteur aanvragen

U kunt ook overwegen om een faillissement of faling van uw debiteur aan te vragen. Dat kan alleen als het om een bedrijf gaat. Een particulier kunt u niet failliet laten verklaren. Het aanvragen van een faillissement doet u op dezelfde manier als een gewone dagvaardingsprocedure: via het dagvaarden door een deurwaarder.

Of dit gunstig voor u uitpakt, is er afhankelijk van of de schuldenaar zijn faillissement wil voorkomen. Als de debiteur niet failliet wil gaan, kan dit resulteren in betaling van uw vordering. Bij de zitting waarin zijn faillissement wordt behandeld, kan de schuldenaar dan bij de rechter aangeven dat hij uw factuur toch maar betaald heeft om faillissement te voorkomen. Dat kan de rechter ertoe bewegen om geen faillissement uit te spreken.

Beslist de rechter toch voor een faillissement, dan is de kans groot dat u geen betaling op uw vordering krijgt. Het is dus zaak om goed te overwegen of u deze weg wilt gaan.