Wat zijn de kosten van een gerechtsdeurwaarder in België?

In de praktijk zien we vaak dat openstaande rekeningen niet op tijd of zelfs helemaal niet voldaan worden. Soms is er een herinnering of een aanmaning voor nodig alvorens betaling plaatsvindt.

In andere gevallen zijn er meerdere aanmaningen of dwangmiddelen nodig om de schuld te laten voldoen en gaan kosten voor het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder een rol spelen.

Last van wanbetaling?

Geef wanbetalers geen kans

Vaak spelen persoonlijke redenen, familieomstandigheden of het ontbreken van financiële middelen een rol, maar voor een bedrijf is het voor de cash flow niet erg gunstig als er niet op tijd betaald wordt. Er zijn dan reeds producten of diensten geleverd zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Er is een schuld ontstaan bij de afnemer tegenover de onderneming die deze geleverd heeft, de schuldeiser in kwestie. Men spreekt dan ook wel van wanbetaling bij de afnemer.

Geen enkele onderneming kan winst maken en floreren in geval er nog veel schulden geïnd moeten worden. De organisatie heeft er dus groot belang bij dat de gemaakte kosten alsnog verhaald gaan worden bij de afnemer van het betreffende product of dienst.

Daartoe kan een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld worden om de schuld te innen. We zullen hier verder gaan uitleggen waaruit het werkterrein van een gerechtsdeurwaarder bestaat en hoe de kosten van een deurwaarder zijn opgebouwd.

Wat zijn de kosten van een gerechtsdeurwaarder?

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is een ambtelijke functie die beschermd wordt door diens wettelijke status met de wettelijke bevoegdheid om bepaalde ambtelijke taken uit te voeren. De werkzaamheden van een deurwaarder zijn onder te verdelen in ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden.

In tegenstelling tot een incassobureau heeft een deurwaarder verdergaande middelen, nl. wettelijke bevoegdheden, tot zijn beschikking om een schuld te innen door middel van de zogeheten ambtshandelingen. Hieronder vallen werkzaamheden die volgens de wet alleen door deurwaarders mogen worden uitgevoerd.

De taken van een gerechtsdeurwaarder zijn onder te verdelen in taken die betrekking hebben op een minnelijke invordering of op een gerechtelijke invordering middels een dagvaarding en verder het ten uitvoer brengen van het vonnis middels dwangmiddelen, ook wel executie genoemd. Men kan dus de taken van een gerechtsdeurwaarder als volgt overzichtelijk onderverdelen:

  1. Niet-ambtelijke taken zoals incasso. Een minnelijke invordering gebeurt door middel van incasso van de openstaande schuld na het versturen van aanmaningen.
  2. Ambtelijke taken als gevolg van een gerechtelijke invordering en de daaraan verbonden dagvaarding, zoals het opstellen en persoonlijk overhandigen van een exploot. De deurwaarder stelt de wanbetaler op de hoogte van een dagvaarding door middel van een exploot. Dit is een akte waarin de officiële overhandiging van de dagvaarding wordt opgetekend om zo bewijs te hebben dat de gedaagde ook daadwerkelijk op de hoogte is van een dagvaarding.
  3. Ambtelijke taken die gerelateerd zijn aan het voltrekken van het vonnis, de zogeheten executie. Na het officieel overhandigen van een vonnis, in vaktermen het betekenen van een vonnis genoemd, heeft een gerechtsdeurwaarder verschillende mogelijkheden om tot executie over te gaan.

Waarom beroep doen op een gerechtsdeurwaarder?

Het komt geregeld voor dat een onderneming er niet in slaagt om de klant de openstaande rekening te laten betalen. Uw heeft bijvoorbeeld al een aanmaning verstuurd die niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

U kunt dan ervoor kiezen om meteen het gehele verdere proces van het innen van de schuld uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder. Als u een deurwaarder inhuurt zodra er een schuld geïnd moet worden, kan door de gerechtsdeurwaarder steeds de juiste vervolgstappen in gang gezet worden.

Hierdoor kunt u tijd en geld besparen en gaat er geen onnodige tijd verloren. Ook kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen als u al een aantal aanmaningen zelf heeft verstuurd of eerst een incassobureau dit werk voor u heeft laten doen.

Zit u met onbetaalde facturen?

Doe eerst beroep op een incassobureau

Wie betaalt de kosten van de gerechtsdeurwaarder?

De kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van een deurwaarder om de openstaande schuld te kunnen innen, worden doorgaans verhaald op de debiteur. Dit geldt voor zowel de eventueel gemaakte incassokosten als voor de kosten die nodig zijn voor alle verdere ambtshandelingen of voor de gerechtelijke procedures, zoals de kosten voor het incasso kort geding of de bodemprocedure.

Er kan echter geen garantie gegeven worden dat deze kosten ook in de praktijk kunnen worden verhaald op de schuldenaar. In dit geval komen deze kosten, zoals de deurwaarderskosten en/of de proceskosten voor rekening van de schuldeiser.

Het is daarom verstandig om alvorens een deurwaarder in te schakelen, de baten tegen de kosten tegen elkaar af te zetten om zo te kunnen beoordelen of het de moeite waard is om extra kosten te maken ten behoeve van het innen van de schuld.

Wat zijn de gerechtsdeurwaarderskosten?

Aan de diensten die door de deurwaarder verricht worden, zijn vaste of variabele kosten verbonden, bepaald door een vast tarief en door de gerechtsdeurwaarder zelf, naargelang de aard van de werkzaamheden. De kosten die gemaakt worden voor het innen van een schuld, zoals incassokosten, vallen onder de niet-ambtelijke kosten. De tarieven van deze kosten worden door de deurwaarder zelf vastgesteld.

De ambtelijke kosten van een deurwaarder worden bepaald door het aantal uitgevoerde ambtshandelingen. Deze kosten gaan een rol spelen vanaf het moment van de dagvaarding. De kosten voor ambtshandelingen die door de deurwaarder in rekening mogen gebracht, zijn geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

In het Koninklijk Besluit van 30/11/1976 zijn de tarieven voor elke akte of prestatie van de gerechtsdeurwaarder vastgelegd, voor zowel particulieren als ondernemingen. Voor de kosten met betrekking van ambtshandelingen gelden dus wettelijke maximumtarieven. Jaarlijks worden deze tarieven geïndexeerd.

Kosten gerechtstdeurwaarder bij achterstallige alimentatie

Als uw ex-partner het achterwege laat om de alimentatie te betalen en daarmee in gebreke blijft om aan de betaalverplichting te voldoen, kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen om de achterstallige alimentatie te innnen. De kosten die de deurwaarder maakt om dit voor u te doen of om een betaalachterstand weg te werken, worden in rekening gebracht bij uw ex-partner.

Kosten deurwaarder bij uithuiszetting

Bij het niet nakomen van de huurverplichtingen moet in het uiterste geval worden overgegaan tot een uithuiszetting. Naast de kosten die hieraan verbonden zijn, komen ook alle kosten die verder voortvloeien uit de daarop volgende ontruiming van het gehuurde object.

In principe worden de kosten die een gerechtsdeurwaarder maakt voor een uithuiszetting ten laste van de wanbetaler gelegd. Vaak ontbreekt het echter aan de financiële middelen om hieraan op korte termijn te kunnen voldoen en heeft de betrokken persoon een lopende schuld.

Wat zijn de kosten van een gerechtsdeurwaarder?

Kosten gerechtsdeurwaarder per ambtshandeling

Naast de werkzaamheden die betrekking hebben op de dagvaarding, zijn er verscheidene ambtshandelingen die door de gerechtsdeurwaarder moeten worden uitgevoerd voor het uitvoeren van de tenlastelegging van het vonnis, de zogenaamde executie.

Als de schuldeiser door de rechter in het gelijk wordt gesteld, is de deurwaarder bevoegd om na het voltrokken proces over te gaan tot de executie van het vonnis.

De opgelegde boetes worden door de deurwaarder geïnd. Als een debiteur na het proces zijn openstaande schuld en opgelegde boetes alsnog niet betaalt, heeft een gerechtsdeurwaarder een aantal wettelijke bevoegdheden om de betalingsverplichting te laten nakomen.

De volgende ambtshandelingen horen tot het takenpakket van een gerechtsdeurwaarder en hieraan zijn wettelijke vastgestelde kosten verbonden, naast eventueel bijkomende kosten:

  • Beslaglegging van banksaldi en goederen. Als het geld op de rekeningen van de debiteur niet toereikend is, kan er beslag gelegd worden op persoonlijke bezittingen zoals goederen en objecten uit de inboedel. De deurwaarder moet erop toezien dat de beslaglegging volgens de geldende regels geschiedt.
  • Dwangsom innen. Er wordt bij de tenuitvoerlegging van een vonnis vaak een dwangsom opgelegd. Dit is een extra dwangmaatregel om ervoor te zorgen dat in geval van wanbetaling de schuld ook voldaan gaan worden. Bij het in gebreke blijven en het niet betalen van de schuld wordt er een extra boete gevorderd. Het is de taak van een deurwaarder om zorg te dragen voor de inning van deze dwangsom.
  •  Een executieverkoop van roerende zaken. Als de schuldeiser de in beslag genomen goederen ten gelde wil maken, kan hij besluiten om deze te verkopen. De deurwaarder neemt dit dit voor zijn rekening.
  • Een gedwongen ontruiming van onroerende zaken. Soms moet overgegaan worden tot een uitzetting van de huurder door tussenkomst van een deurwaarder die de ontruiming van een woning of bedrijfspand moet regelen.
  • Civiele gijzeling. Er zijn gevallen dat een rechter besluit om als strafmaatregel iemand op te laten sluiten. Dit gebeurt als geoordeeld wordt dat de wanbetaler wel in staat is de betaalverplichting na te komen, maar dat betaling door de persoon in kwestie achterwege gelaten wordt.

Laat uw onbetaalde facturen niet te lang aanslepen

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Offerte aanvraag
1*. Wat is het totale bedrag van al uw openstaande facturen?
2. Beschrijf uw project
3. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Top!
Voer een geldige bedrijfsnaam in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.