Gerechtsdeurwaarder in Antwerpen

Iedere onderneming krijgt te maken met het probleem van onbetaalde rekeningen. Zelfs na herhaalde telefoontjes, talloze e-mails en diverse herinneringen blijft de factuur openstaan.

U kunt meer druk uitoefenen op de debiteur. Een oplossing kan liggen in het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Dit artikel legt uit hoe de samenwerking met een gerechtsdeurwaarder in zijn werk gaat.

Hoe hoog lopen de gerechtsdeurwaarder kosten op in Antwerpen?

De gerechtsdeurwaarder is omtrent zijn handelingen (bijvoorbeeld de betekening van een akte) gebonden aan de wet. Hij kan alleen handelen als er een wettelijke basis voor is.

De tarieven voor de deurwaarder in Antwerpen zijn wettelijk vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Dit betekent dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. De deurwaarder moet ook voldoen aan een deontologische code. Dit betekent dat de deurwaarder geen onredelijke kosten mag maken.

Let op dat er voor buitengerechtelijke opdrachten geen vast tarief is. Deze tarieven zijn doorgaans onderhandelbaar. Onderhandelen over deze kosten is mogelijk.

Naast de directe kosten omtrent de werkzaamheden van de deurwaarder, kunnen er indirecte belasting bijkomen, bijvoorbeeld registratie- en rolrechten. Vanaf 1 januari 2012 is de deurwaarder verplicht btw te rekenen. Dit houdt in dat hij 21 procent btw over zijn kosten en erelonen moet berekenen.

deurwaarder kosten Antwerpen

Wie moet de gerechtsdeurwaarder in Antwerpen betalen?

Wanneer u hulp inschakelt van de gerechtsdeurwaarder, betekent dit dat u in beginsel ook de kosten hiervoor moet dragen. De deurwaarder zal proberen de kosten later op de debiteur te verhalen.

De door de deurwaarder gemaakte kosten worden bij de door u te innen schuld opgeteld. Daarnaast werken deurwaarders vaak volgens het ‘no cure no pay’ principe. Dit betekent dat de deurwaarder pas moet worden betaald, indien de schuld (voor een deel) is geïnd.

Wanneer schakelt u een gerechtsdeurwaarder in Antwerpen in?

Voor elke onbetaalde rekening kunt u de deurwaarder inschakelen. Wanneer uw bedrijf onbetaalde facturen heeft, kan de deurwaarder deze proberen te innen via een minnelijke regeling.

De deurwaarder zal hiervoor een ingebrekestelling sturen. In deze ingebrekestelling stelt de deurwaarder de schuldenaar in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn het factuur alsnog te voldoen.

Als de termijn verstrijkt en de factuur onbetaald blijft, kan de schuldenaar worden gedagvaard.

Niet-betaalde alimentatie

Wanneer u recht heeft op achterstallige alimentatie, kan de deurwaarder u helpen. Voor het innen van achterstallige alimentatie is een executoriale titel vereist. Een wettelijk bevoegd orgaan, zoals de rechter, moet via een vonnis beslissen dat de alimentatie betaald moet worden. De deurwaarder zorgt voor de uitvoering van dit vonnis. Voor deze taak heeft de deurwaarder diverse bevoegdheden. Zo kan hij bijvoorbeeld beslag leggen op de goederen van de gedaagde.

Alleen de deurwaarder heeft deze specifieke bevoegdheid. Natuurlijk zijn er wettelijke eisen aan verbonden.

Uithuiszetting

De gerechtsdeurwaarder mag een woning of pand ontruimen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een huurachterstand. Wanneer de rechter oordeelt dat u de huurachterstand binnen een redelijke termijn moet betalen en u doet dit niet, kan de deurwaarder tot ontruiming overgaan. Dit betekent dat u uit uw woning gezet wordt.

Ambtshandelingen

De gerechtsdeurwaarder is zoals eerder benoemd gebonden aan de wet. Hierdoor moet voor al zijn handelingen een wettelijke basis aanwezig zijn. Ambtshandelingen zijn de handelingen die de deurwaarder mag verrichten volgens de Deurwaarderswet.

Voorbeelden van deze wettelijke handelingen zijn het betekenen van een dagvaarding en het leggen van beslag.

no cure no pay deurwaarder in Antwerpen

Wat zijn de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder in Antwerpen?

De gerechtsdeurwaarder in Antwerpen is een ministeriële ambtenaar die zijn beroep openlijk uitvoert. De deurwaarder handelt alleen indien hij hiervoor aanvragen heeft gekregen, hij handelt dus nooit uit zichzelf.

De deurwaarder uit Antwerpen voert zijn taken altijd onpartijdig en onafhankelijk uit. Het beroep van gerechtsdeurwaarder is beschermd. Dit betekent dat de deurwaarders door de koning worden benoemd en de wet een limiet stelt aan het aantal deurwaarders.

De taken van de deurwaarder zijn onder te verdelen in buitengerechtelijke en gerechtelijke tussenkomsten.

Buitengerechtelijke tussenkomsten omvatten minnelijke invordering van schulden en vaststellingen (zoals het opstellen van een procesverbaal dat kan dienen als bewijs in een procedure).
Bij gerechtelijke tussenkomsten gaat het om betekeningen, waarbij de deurwaarder een akte officieel maakt. Een betekening maakt van een document een officieel stuk. Bij betekening is het de taak van de deurwaarder om de betrokken personen op de hoogte te stellen van dit stuk.

Sinds juni 2017 kan de deurwaarder aktes elektronisch betekenen in zowel civiele als strafzaken. Naast betekeningen omvatten gerechtelijke tussenkomsten ook de uitvoering van beslissingen: de deurwaarder zorgt ervoor dat vonnissen worden uitgevoerd.

De tenuitvoerlegging kan alleen plaatsvinden met een uitvoerbare titel, zoals een vonnis. De deurwaarder creëert hiermee rechtszekerheid in de samenleving: hij zorgt ervoor dat vonnissen worden uitgevoerd, of een ander jegens uw zijn of haar verplichtingen nakomt.

Wat kan een deurwaarder in Antwerpen in beslag nemen?

De deurwaarder mag beslag op goederen leggen, zodat de desbetreffende verplichting wordt nagekomen. Er zijn twee soorten beslag die de deurwaarder kan leggen: bewarend en uitvoerend. Een bewarend beslag betekent dat u de goederen niet in eigendom mag overdragen. Uitvoerend beslag houdt in dat de goederen verkocht worden.

Een bewarend of uitvoerend beslag kan zowel op roerende als onroerende goederen worden gelegd. Roerende goederen zijn zaken die geen vaste plaats hebben, zoals uw inboedel.

Onroerende goederen zijn zaken met een vaste plaats, zoals een woning. Toch betekent dit niet dat de deurwaarder onbegrensd zijn gang kan gaan.

Om de menselijke waardigheid van de schuldenaren te verzekeren, heeft de wet bepaalde goederen beschermd tegen beslag. Dit betreft goederen die ‘vanuit hun aard’ onbeslagbaar zijn. Deze goederen staan opgesomd in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek.

Wat houdt een dwangbevel in Antwerpen in?

Een dwangbevel is een schriftelijk bevel van een overheidsorgaan aan een persoon of rechtspersoon. Een dwangbevel heeft dezelfde juridische status als een vonnis. Als er een dwangbevel is, dan is er een geldige titel.

Stel het dwangbevel houdt in dat er een geldsom bij de schuldenaar moet worden geind, dan kan de deurwaarder overgaan tot incassatie en zo nodig beslag leggen op bepaalde goederen.

Een gerechtsdeurwaarder inschakelen in Antwerpen?

Als de deurwaarder vonnissen moet uitvoeren, is hij bezig met gerechtelijke opdrachten. Bij de gerechtelijke opdrachten heeft de deurwaarder een beperkte territoriale bevoegdheid. Hij kan alleen bemiddelen binnen het arrondissement waarin hij is benoemd.

Dit betekent echter niet dat u zich niet kan wenden tot de deurwaarder naar uw wens. Elke deurwaarder kan uw dossier en zaak voorbereiden (en u uiteraard voorzien van advies). Voor de daadwerkelijke uitvoering moet de deurwaarder samenwerken met een bevoegde collega in het betreffende gebied.

Dit veroorzaakt geen extra kosten. Voor buitengerechtelijke taken geldt deze territoriale beperking niet.

Samengevat: als uw bedrijf onbetaalde facturen heeft, kunt u een beroep doen op de deurwaarder. De deurwaarder heeft bepaalde pressiemiddelen tot zijn beschikking, zodat de schuld kan worden geind. De kosten voor een deurwaarder zijn te voorzien: voor gerechtelijke opdrachten gelden vaste tarieven.

Voor buitengerechtelijke opdrachten zijn de tarieven flexibel en onderhandelbaar. Natuurlijk probeert de deurwaarder deze kosten bij de debiteur te verhalen. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn altijd gewaarborgd bij de deurwaarder.

Een incassobureau kan ook worden ingeschakeld, maar heeft minder bevoegdheden dan een deurwaarder. Een incassobureau kan louter proberen de schulden te innen in naam van de schuldeiser.

Als er niet wordt betaald, moet het incassobureau de hulp van een deurwaarder inroepen. Enkel de deurwaarder beschikt over pressiemiddelen zoals het leggen van beslag op goederen.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is het totale bedrag van al uw openstaande facturen?
2*. Hoe lang staat de meerderheid van uw onbetaalde facturen reeds open?
3*. Hoeveel onbetaalde facturen heeft u?
4*. Werkt u al met een incassobureau of andere incasso?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Top!
Voer een geldige bedrijfsnaam in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Op zoek naar een gerechtsdeurwaarder uit de buurt?

Wij brengen u in contact met de beste gerechtsdeurwaarders uit uw regio. Zij nemen het volledige proces van u over, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten. Selecteer uw regio en vind de ideale gerechtsdeurwaarder voor uw probleem.

Antwerpen Waals-Brabant BXL Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen