Gerechtsdeurwaarder in Lier

Onbetaalde facturen zijn een probleem dat elk bedrijf tegenkomt. Ondanks de vriendelijke telefoontjes, velen mails en verschillende aanmaningen blijft de rekening onbetaald.

Het zou hierbij helpen als u wat meer druk kan uitoefenen op de wederpartij. Een oplossing kan liggen in het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. We bespreken in dit artikel hoe het proces met een gerechtsdeurwaarder verloopt.

Hoe hoog lopen de gerechtsdeurwaarder kosten op in Lier?

De handelingen van de gerechtsdeurwaarder, zoals de betekening van een akte, zijn wettelijk geregeld. Dit betekent dat hij alleen zijn handelingen kan uitvoeren indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

In Lier zijn de tarieven voor de gerechtsdeurwaarder vastgelegd door een Koninklijk Besluit. Dit zorgt ervoor dat u geen onverwachte kosten heeft. De deurwaarder moet ook voldoen aan een deontologische code. Dit betekent dat de deurwaarder geen onredelijke kosten mag maken.

Er is geen vast tarief voor de buitengerechtelijke taken van de deurwaarder. Deze kosten zijn vrij te bepalen. Hierover kan u onderhandelen.

Naast de directe deurwaarderskosten kunnen er ook indirecte belastingen, zoals registratie- en rolrechten, bijkomen. Sinds 1 januari 2012 is de deurwaarder btw-plichtig. Dit betekent dat hij in beginsel belast is met 21 procent btw voor zijn erelonen en kosten.

deurwaarder kosten Lier

Wie betaalt de gerechtsdeurwaarder in Lier?

Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder betekent dat u in principe de kosten moet dragen. Echter probeert de de deurwaarder de kosten nadien te verhalen bij de debiteur.

Zo verhoogt de deurwaarder de door u te innen schuld met de kosten die de deurwaarder maakt. Daarnaast werken deurwaarders vaak volgens het ‘no cure no pay’ principe. Dit houdt in dat u de deurwaarder alleen hoeft te betalen als de schuld (gedeeltelijk) is geïnd.

Op welk moment schakelt u een gerechtsdeurwaarder in Lier in?

Voor elke onbetaalde rekening kunt u de deurwaarder inschakelen. Indien uw bedrijf bijvoorbeeld onbetaalde facturen heeft, en de deurwaarder inschakelt, zal de deurwaarder proberen het onbetaalde bedrag te verhalen door middel van een regeling in der minne.

Hiervoor stuurt de deurwaarder een ingebrekestelling. In deze brief krijgt de schuldenaar een redelijke termijn om de factuur te betalen.

Als de termijn verstrijkt en de factuur onbetaald blijft, kan de schuldenaar worden gedagvaard.

Niet-betaalde alimentatie

Als u recht heeft op niet-betaalde alimentatie, kunt u een beroep doen op de deurwaarder. Voor het innen van achterstallige alimentatie heeft u een executoriale titel nodig. Een wettelijk bevoegd orgaan, zoals de rechter, moet via een vonnis beslissen dat de alimentatie betaald moet worden. De deurwaarder zorgt ervoor dat dit vonnis wordt uitgevoerd. Hiervoor heeft de deurwaarder verschillende bevoegdheden. Een voorbeeld is dat hij beslag kan leggen op de goederen van de gedaagde.

Alleen de deurwaarder heeft deze specifieke bevoegdheid. Uiteraard zijn hier wettelijke eisen aan verbonden.

Ontruiming

De gerechtsdeurwaarder mag een woning of pand ontruimen. Dit is mogelijk bij bijvoorbeeld een huurachterstand. Wanneer de rechter oordeelt dat u de huurachterstand binnen een redelijke termijn moet betalen en u doet dit niet, kan de deurwaarder tot ontruiming overgaan. Dit betekent dat u uit uw woning gezet wordt.

Ambtshandelingen

Zoals eerder genoemd, is de gerechtsdeurwaarder gebonden aan de wet. Dit betekent dat er voor al zijn handelingen een wettelijke grondslag vereist is. De wettelijke handelingen van de deurwaarder worden bepaald door de Deurwaarderswet.

Voorbeelden van ambtsbehandelingen zijn het betekenen van een dagvaarding of beslag leggen.

no cure no pay deurwaarder in Lier

Wat doet de gerechtsdeurwaarder in Lier?

De gerechtsdeurwaarder in Lier is een ministeriële ambtenaar die zijn beroep openlijk uitvoert. Hij handelt alleen op aanvraag en niet uit eigen beweging.

De deurwaarder uit Lier voert zijn taken altijd onpartijdig en onafhankelijk uit. Het beroep van gerechtsdeurwaarder is beschermd. Dit betekent dat de deurwaarders door de koning worden benoemd en de wet een limiet stelt aan het aantal deurwaarders.

De taken van de deurwaarder zijn onder te verdelen in buitengerechtelijke en gerechtelijke tussenkomsten.

Bij buitengerechtelijke tussenkomsten handelt de deurwaarder minnelijke invorderingen van schulden en maakt hij vaststellingen, zoals procesverbalen die als bewijs kunnen dienen.
Bij gerechtelijke tussenkomsten gaat het om betekeningen, waarbij de deurwaarder een akte officieel maakt. Een betekening maakt van een document een officieel stuk. Het is de taak van de deurwaarder om de betrokken partijen te informeren over het officiële stuk.

Sinds juni 2017 kan de deurwaarder aktes in burgerlijke zaken en strafzaken ook elektronisch betekenen. Gerechtelijke tussenkomsten omvatten naast betekeningen ook de uitvoering van beslissingen, waarbij de deurwaarder ervoor zorgt dat vonnissen worden uitgevoerd.

Deze tenuitvoerlegging kan niet gebeuren zonder uitvoerbare titel, zoals een vonnis. De deurwaarder creëert hiermee rechtszekerheid in de samenleving: hij zorgt ervoor dat vonnissen worden uitgevoerd, of een ander jegens uw zijn of haar verplichtingen nakomt.

Wat mag een deurwaarder in beslag nemen in Lier?

De deurwaarder mag beslag op goederen leggen, zodat de desbetreffende verplichting wordt nagekomen. Een deurwaarder kan een bewarend of uitvoerend beslag leggen. Bij bewarend beslag mogen de goederen niet worden overgedragen. Uitvoerend beslag houdt in dat de goederen verkocht worden.

Een bewarend of uitvoerend beslag kan zowel op roerende als onroerende goederen worden gelegd. Roerende goederen zijn de goederen die volgens de wet geen vaste plaats bezitten, bijvoorbeeld uw inboedel.

Onroerende goederen zijn de goederen die volgens de wet een vaste plaats bezitten, denk bijvoorbeeld aan een woning. Dit betekent echter niet dat de deurwaarder vrij spel heeft.

De wet heeft bepaalde goederen beschermd tegen beslag om de waardigheid van schuldenaren te waarborgen. Deze goederen zijn ‘vanuit hun aard’ onbeslagbaar. Ze zijn opgesomd in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek.

Hoe werkt een dwangbevel in Lier?

Een dwangbevel is een bevel op schrift dat is uitgevaardigd door een overheidsorgaan, gericht tot een persoon of rechtspersoon. Het dwangbevel heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis. Een dwangbevel betekent dus dat er een geldige titel is.

Stel het dwangbevel houdt in dat er een geldsom bij de schuldenaar moet worden geind, dan kan de deurwaarder overgaan tot incassatie en zo nodig beslag leggen op bepaalde goederen.

De gerechtsdeurwaarder inschakelen in Lier?

De deurwaarder voert vonnissen uit als onderdeel van gerechtelijke opdrachten. Bij gerechtelijke taken heeft de deurwaarder beperkte territoriale bevoegdheid. Hij kan louter bemiddelen in het gerechtelijk arrondissement waarin hij is aangesteld.

Dit betekent echter niet dat u zich niet kan wenden tot de deurwaarder naar uw wens. Uw dossier kan door elke deurwaarder worden voorbereid en u kunt advies krijgen. Echter voor de daadwerkelijke tenuitvoerlegging moet de deurwaarder zich aanwenden tot een territoriaal bevoegde confrater.

Dit brengt geen extra kosten met zich mee. Voor buitengerechtelijke taken geldt deze territoriale beperking niet.

Kortom, bij onbetaalde facturen kunt u een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder beschikt over pressiemiddelen om de schuld te innen. De kosten voor een deurwaarder zijn te voorzien: voor gerechtelijke opdrachten gelden vaste tarieven.

Voor buitengerechtelijke opdrachten zijn de tarieven flexibel en onderhandelbaar. Natuurlijk probeert de deurwaarder deze kosten bij de debiteur te verhalen. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn altijd gewaarborgd bij de deurwaarder.

Een incassobureau kan ook worden ingeschakeld, maar heeft minder bevoegdheden dan een deurwaarder. Een incassobureau kan alleen proberen de schulden te innen in naam van de schuldeiser.

Indien er niet wordt betaald, moet het incassobureau zich wenden tot de deurwaarder. Enkel de deurwaarder beschikt over pressiemiddelen zoals het leggen van beslag op goederen.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is het totale bedrag van al uw openstaande facturen?
2*. Hoe lang staat de meerderheid van uw onbetaalde facturen reeds open?
3*. Hoeveel onbetaalde facturen heeft u?
4*. Werkt u al met een incassobureau of andere incasso?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Top!
Voer een geldige bedrijfsnaam in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Op zoek naar een gerechtsdeurwaarder uit de buurt?

Wij brengen u in contact met de beste gerechtsdeurwaarders uit uw regio. Zij nemen het volledige proces van u over, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten. Selecteer uw regio en vind de ideale gerechtsdeurwaarder voor uw probleem.

Antwerpen Waals-Brabant BXL Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen