Gerechtsdeurwaarder in De Haan

Iedere onderneming krijgt te maken met het probleem van onbetaalde rekeningen. Ondanks de vriendelijke telefoontjes, velen mails en verschillende aanmaningen blijft de rekening onbetaald.

Het uitoefenen van extra druk op de tegenpartij kan helpen. Dit laatste kan worden verholpen door middel van een gerechtsdeurwaarder. We bespreken in dit artikel hoe het proces met een gerechtsdeurwaarder verloopt.

Hoe hoog lopen de gerechtsdeurwaarder kosten op in De Haan?

De gerechtsdeurwaarder moet zijn handelingen, zoals het betekenen van een akte, binnen de wettelijke kaders uitvoeren. Dit betekent dat hij alleen zijn handelingen kan uitvoeren indien daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

De kosten voor een gerechtsdeurwaarder in De Haan zijn vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Dit betekent dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. De deurwaarder moet ook voldoen aan een deontologische code. Hij mag daardoor geen onredelijke kosten in rekening brengen.

Er is geen vast tarief voor de buitengerechtelijke taken van de deurwaarder. Deze tarieven zijn doorgaans onderhandelbaar. Hierover kan u onderhandelen.

Naast de directe kosten omtrent de werkzaamheden van de deurwaarder, kunnen er indirecte belasting bijkomen, bijvoorbeeld registratie- en rolrechten. Sinds 1 januari 2012 is de deurwaarder btw-plichtig. Dit betekent dat hij in beginsel belast is met 21 procent btw voor zijn erelonen en kosten.

deurwaarder kosten De Haan

Wie betaalt de gerechtsdeurwaarder in De Haan?

Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder betekent dat u in principe de kosten moet dragen. De deurwaarder zal proberen de kosten later op de debiteur te verhalen.

De deurwaarder verhoogt de schuld die u te innen heeft met de door hem gemaakte kosten. Daarnaast werken deurwaarders vaak volgens het ‘no cure no pay’ principe. Hierdoor betaalt u de deurwaarder alleen als de schuld (deels) wordt geïnd.

Wanneer schakelt u een gerechtsdeurwaarder in De Haan in?

Bij onbetaalde schulden kunt u de hulp van een deurwaarder inroepen. Indien uw bedrijf bijvoorbeeld onbetaalde facturen heeft, en de deurwaarder inschakelt, zal de deurwaarder proberen het onbetaalde bedrag te verhalen door middel van een regeling in der minne.

De eerste stap is dat de deurwaarder een ingebrekestelling stuurt. In deze brief krijgt de schuldenaar een redelijke termijn om de factuur te betalen.

Wanneer de betalingstermijn verstreken is en de factuur nog steeds niet betaald is, kan de deurwaarder de schuldenaar voor de rechter dagen.

Achterstallige alimentatie

Wanneer u recht heeft op achterstallige alimentatie, kan de deurwaarder u helpen. Voor het innen van achterstallige alimentatie heeft u een executoriale titel nodig. Een wettelijk bevoegd orgaan, zoals de rechter, moet via een vonnis beslissen dat de alimentatie betaald moet worden. De deurwaarder zorgt voor de uitvoering van dit vonnis. Hiervoor heeft de deurwaarder verschillende bevoegdheden. Zo kan hij bijvoorbeeld beslag leggen op de goederen van de gedaagde.

Alleen de deurwaarder heeft deze bevoegdheid. Natuurlijk zijn er wettelijke eisen aan verbonden.

Uithuiszetting

De gerechtsdeurwaarder heeft de bevoegdheid om een woning of een pand te ontruimen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u een huurachterstand heeft. Indien de rechter heeft geoordeeld dat u de huurachterstand binnen een redelijke termijn moet betalen en u deze achterstand niet heeft betaald, kan de deurwaarder overgaan tot ontruiming. Dit betekent dat u uit uw woning gezet wordt.

Wettelijke handelingen

De gerechtsdeurwaarder is zoals eerder benoemd gebonden aan de wet. Hierdoor moet voor al zijn handelingen een wettelijke basis aanwezig zijn. De wettelijke handelingen van de deurwaarder worden bepaald door de Deurwaarderswet.

Voorbeelden van deze wettelijke handelingen zijn het betekenen van een dagvaarding en het leggen van beslag.

no cure no pay deurwaarder in De Haan

Wat zijn de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder in De Haan?

De gerechtsdeurwaarder in De Haan is een ministeriële ambtenaar die zijn beroep openlijk uitvoert. Hij handelt alleen op aanvraag en niet uit eigen beweging.

Bovendien moet de deurwaarder uit De Haan zijn taken altijd onpartijdig en onafhankelijk uitvoeren. De gerechtsdeurwaarder is een beschermd beroep. Dit houdt in dat deurwaarders door de koning worden benoemd en de wet het aantal deurwaarders beperkt.

De taken van de deurwaarder zijn onder te verdelen in buitengerechtelijke en gerechtelijke tussenkomsten.

Buitengerechtelijke tussenkomsten omvatten minnelijke invordering van schulden en vaststellingen (zoals het opstellen van een procesverbaal dat kan dienen als bewijs in een procedure).
Bij de gerechtelijke tussenkomsten, is er sprake van een betekening: bij een betekening wordt de akte door de deurwaarder betekent. De betekening maakt van het geschrift een officieel document. De deurwaarder zorgt ervoor dat de betrokkenen op de hoogte zijn van het officiële document.

Vanaf juni 2017 kan de deurwaarder aktes in civiele en strafzaken ook elektronisch betekenen. Naast betekeningen omvatten gerechtelijke tussenkomsten ook de uitvoering van beslissingen: de deurwaarder zorgt ervoor dat vonnissen worden uitgevoerd.

Voor de tenuitvoerlegging is een uitvoerbare titel, zoals een vonnis, vereist. Door vonnissen te laten uitvoeren en verplichtingen na te laten komen, zorgt de deurwaarder voor rechtszekerheid in de samenleving.

Wat kan een deurwaarder in De Haan in beslag nemen?

De deurwaarder mag beslag op goederen leggen, zodat de desbetreffende verplichting wordt nagekomen. De deurwaarder kan een bewarend of uitvoerend beslag leggen. Bij bewarend beslag mogen de goederen niet worden overgedragen. Bij een uitvoerend beslag worden de goederen daadwerkelijk verkocht.

Bewarend of uitvoerend beslag kan gelegd worden op roerende en onroerende goederen. Roerende goederen zijn de goederen die volgens de wet geen vaste plaats bezitten, bijvoorbeeld uw inboedel.

Goederen met een vaste plaats, zoals een woning, zijn onroerende goederen. Dit betekent echter niet dat de deurwaarder vrij spel heeft.

De wet heeft bepaalde goederen beschermd tegen beslag om de waardigheid van schuldenaren te waarborgen. Dit betreft goederen die ‘vanuit hun aard’ onbeslagbaar zijn. Deze goederen staan opgesomd in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek.

Wat houdt een dwangbevel in De Haan in?

Een dwangbevel is een bevel op schrift dat is uitgevaardigd door een overheidsorgaan, gericht tot een persoon of rechtspersoon. Een dwangbevel heeft dezelfde juridische status als een vonnis. Indien er sprake is van een dwangbevel, is er dus sprake van een geldige titel.

Stel het dwangbevel houdt in dat er een geldsom bij de schuldenaar moet worden geind, dan kan de deurwaarder overgaan tot incassatie en zo nodig beslag leggen op bepaalde goederen.

De gerechtsdeurwaarder inschakelen in De Haan?

Wanneer de deurwaarder ervoor moet zorgen dat vonnissen worden uitgevoerd betekent dit dat hij bezig is met de tenuitvoerlegging van gerechtelijke opdrachten. Bij de gerechtelijke opdrachten heeft de deurwaarder een beperkte territoriale bevoegdheid. Hij kan alleen bemiddelen binnen het arrondissement waarin hij is benoemd.

Dit betekent echter niet dat u zich niet kan wenden tot de deurwaarder naar uw wens. Uw dossier kan door elke deurwaarder worden voorbereid en u kunt advies krijgen. Voor de daadwerkelijke uitvoering moet de deurwaarder samenwerken met een bevoegde collega in het betreffende gebied.

Dit brengt geen extra kosten met zich mee. Voor buitengerechtelijke taken geldt deze territoriale beperking niet.

Kortom, bij onbetaalde facturen kunt u een deurwaarder inschakelen. De deurwaarder heeft pressiemiddelen om de schuld te incasseren. De kosten voor de deurwaarder zijn te voorzien: er bestaan vaste tarieven die u dient te betalen aan de deurwaarder bij gerechtelijke opdrachten.

Voor buitengerechtelijke opdrachten zijn de tarieven flexibel en onderhandelbaar. De deurwaarder zal uiteraard proberen deze kosten op de debiteur te verhalen. De deurwaarder blijft altijd onafhankelijk en onpartijdig.

Een incassobureau kan ook worden ingeschakeld, maar heeft minder bevoegdheden dan een deurwaarder. Het incassobureau kan alleen schulden innen in naam van de schuldeiser.

Als er niet wordt betaald, moet het incassobureau de hulp van een deurwaarder inroepen. Alleen de deurwaarder heeft pressiemiddelen tot zijn beschikking, zoals beslag leggen op goederen.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is het totale bedrag van al uw openstaande facturen?
2*. Hoe lang staat de meerderheid van uw onbetaalde facturen reeds open?
3*. Hoeveel onbetaalde facturen heeft u?
4*. Werkt u al met een incassobureau of andere incasso?
5. Beschrijving van uw project
6. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Top!
Voer een geldige bedrijfsnaam in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.

Op zoek naar een gerechtsdeurwaarder uit de buurt?

Wij brengen u in contact met de beste gerechtsdeurwaarders uit uw regio. Zij nemen het volledige proces van u over, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten. Selecteer uw regio en vind de ideale gerechtsdeurwaarder voor uw probleem.

Antwerpen Waals-Brabant BXL Henegouwen Luik Limburg Luxemburg Namen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen